HMU No.

Sampling Time

Populations

Sample Quantity

1

2005.3

 Bai

52

2

2005.3

 Blang

52

3

2001.9

 Bouyei

50

4

2002.1

 Dai

49

5

1998.4

 Daur

42

6

1995.3

 De'ang

41

7

1998.4

 Ewenki

43

8

2000.4

 Han in Fujian

58

9

2000.1

 Han in Guangdong

43

10

2000.1

 Han in Sichuan

51

11

1999.1

 Hezhen

17

12

2001.3

 Hui

62

13

1994.4

 Jingpo

42

14

2002.1

 Jino

50

15

2001.8

 Kazak

64

16

2001.9

 Kirgiz

47

17

2000.9

 Korean

58

18

1998.3

 Lahu

50

19

1995.1

 Li

50

20

2001.7

 Manchu

50

21

1999.1

 Mongolian

62

22

1997.9

 Oroqen

39

23

2000.5

 Uygur

50

24

1999.4

 Xibo

40

25

2005.3

 Zhuang

51